Gönderen Konu: Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği  (Okunma sayısı 7062 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ilker

  • İlker ÖZTÜRK
  • Administrator
  • Sanat Kurdu
  • *
  • İleti: 8.584
  • Karizma Puanı: 1878
    • GorselSanatlar.NET

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Anadolu güzel sanatlar liseleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu güzel sanatlar liselerinde başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretimle ilgili iş ve işlemleri kapsar. (Değişiklik: 16/12/2006-26378 RG)

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı,
b) Okul: Anadolu güzel sanatlar lisesini,
c) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Okulun Amacı

Kuruluş
MADDE 5 – (1) Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. (Değişiklik: 16/12/2006-26378 RG)

Okulun Amacı
MADDE 6- (1) Okulun amacı öğrencilerin:
a) Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmeleri,
b) Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
d) Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını
sağlamaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru, Öğrenci Seçimi, Kayıt-Kabul ve Nakiller

Kontenjan
MADDE 7- (1) Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. Bu öğrencilerin sanat derslerinde dersliklere dağılımı, sanat derslerinin özelliği dikkate alınarak okul yönetimince düzenlenir.

Başvuru
MADDE 8 – (1) İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4,
b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4,
c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4
olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler.
(2) İlköğretim okulu müdürlüklerince gerekli duyuru yapılarak başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenlere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı not durum çizelgesi düzenlenerek verilir.
(3) Aday öğrenciler, mezun oldukları ilköğretim okulu müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile Anadolu güzel sanatlar lisesini tercih ederek, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı form dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
(4) Anadolu güzel sanatlar liseleri müdürlüklerince, başvuran adayların listeleri hazırlanır ve adaylara bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı yetenek sınavı giriş belgesi düzenlenir.
(5) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.
(6) Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. (Değişiklik 16/12/2006-26378 RG)

Öğrenci Seçimi ve Kayıt Kabul
MADDE 9- (1) Öğrenci seçimi ve kayıt kabuller aşağıdaki açıklamalara göre yapılır.
a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.
b) Sınavlar; müzik ve resim alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.
c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlamak üzere adayların sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilan edilir.
d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir.
e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

Nakiller
MADDE 10- (1) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri:
a) Kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli ve iş yeri değişikliği,
b) Öğrencinin hastalık nedeniyle öğrenim gördüğü yerde öğrenimine devam etmesinin uygun olmadığını belirten sağlık raporu alması, (Değişiklik: 19/06/2007-26557 RG)
c) Aynı sınıf ve alanda bulunmak şartıyla karşılıklı yer değiştirmek istenmesi
durumlarında kontenjan bulunması ve özrün belgelendirilmesi kaydıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24’ün üzerine çıkarılamaz.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre nakillerin yapılabilmesi için özür tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekir.
(3) Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne liselerdeki nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.

Ayrılan Öğrenciler
MADDE 11 – (1) İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt–kabul döneminde ayrıldıkları takdirde okullarına geri dönemezler. (Değişiklik 16/12/2006-26378 RG)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Başarının Değerlendirilmesi

Öğretim Programları
MADDE 12- (1) Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir.
(2) Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

Alanlar
MADDE 13- (1) Okulda resim ve müzik alanları bulunur. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik programlar uygulayan başka alanlar da açılabilir.

Alan Uygulamaları ve Etkinlikleri
MADDE 14- (1) Alan uygulamaları ve etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya grup halinde öğretmen yönetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimi, öğrencilerin okulun resmi atölyesi, müzik odası, laboratuvar , kitaplık ve konferans salonu gibi imkanlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri alır. Öğrenciler uygulama çalışmalarına, yarışmalara, konser, konferans, panel ve sergi gibi sanat etkinliklerine, öğretmenlerinin sorumluluğunda katılırlar ve bu sürelerde izinli sayılırlar.

Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu
MADDE 15- (1) Okullarda her alan için ayrı ayrı olmak üzere okul müdürünün başkanlığında alan dersleri öğretmenlerinin katılımıyla “Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu” oluşturulur.
(2) Okul yönetimince, yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından en fazla üçer üyenin sanat eğitimi konusunda rehberlikte bulunmak ve gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere kurula katılmaları sağlanabilir.

Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulunun Görevleri
MADDE 16- (1) Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme kurulu biri dönemin başında, biri dönemin sonunda olmak üzere ders yılında en az dört kez toplanır ve aşağıdaki görevleri yapar.
a) Okulun sanat eğitimi programlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.
b) Okulun; okul içi , okullar arası, Millî ve milletler arası sanat etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması ile ilgili gerekli çalışmalar yapar ve bu etkinlikleri organize eder.
c) Verimliliğin artırılması amacıyla gerekli araştırmaların yapılmasını, sonuçlarının değerlendirilmesini ve sanatla ilgili gelişmelerin izlenmesini sağlar.
d) Eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yüksek öğretim ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yaparak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkanlardan yararlanılması konularında çalışmalar yapar.

Başarının Değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (Değişiklik 16/12/2006-26378 RG)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 19- (1) 20/6/1993 tarihli ve 21613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Selçuk Üniversitesi - Seramik - 1998
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Resim İş - 2004
Düzce Yunus Emre Ortaokulu


Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.